قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

رویدادها و یادآوری

مشاهده رویدادها

رویداد ها را در قالب تقویم ماهیانه مشاهده نموده و در میان سال ها و ماه های مختلف پیمایش نمایید.

مشاهده رویداد های ماهیانه

رویدادهای ماه جاری را به صورت سریع و در یک نگاه مشاهده نمایید.

ثبت رویدادهای ماهیانه و سالیانه

جستجوی رویداد

شما می توانید بر اساس عنوان رویداد ها در میانشان به جستجو بپردازید و با کلیک بر روی رویداد مورد نظرتان به سال و مالی که رویداد در آن واقع است بروید.