قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

مدیریت کالا

تعریف کالا و خدمات

کالا ها و خدمات خود را برای استفاده در پیش فاکتور فروش ، فاکتور فروش و فاکتور خرید و یا نگهداری موجوی و ثبت دستی ورود خروج آنها می توانید تعریف کنید.

ورود و خروج کالا

ورود و خروج کالا را می توانید به صورت دستی و یا اتوماتیک (ثبت فاکتور خرید و فروش) ثبت نمایید و ورود و خروج های کالا را در قالب کاردکس مشاهده نمایید.

مشاهده و جستجوی کالا و خدمات

اطلاعات کالا و خدمات از جمله مشخصات و موجودی کالا را می توانید مشاهده کنید و در بین آنها به جستجو بپردازید.