قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

مدیریت اشخاص

تعریف شخص

کسانی که با آنها به مراوده مالی می پردازید و اطلاعات مراودات مالیتان با آنها برایتان مهم می باشد و یا کسانی که اطلاعات تماس آنها برایتان مهم است را می توانید تعریف کنید.

جستجوی اشخاص

بر اساس اطلاعات مختلف شخص در میان اشخاص به جستجو بپردازید ، نتیجه جستجو را بر اساس آیتم های مختلف مرتب کنید و در صفحه های 10 تایی ، 50 تایی و 100 تایی آنها را مشاهده کنید.

جزییات فعالیت های مالی شخص

اطلاعات شخص و تمامی فعالیت های مالی مربوط به وی (دریافت ها و پرداخت ها ، بدهی ها و طلب ها) را می توانید به صورت یکجا مشاهده کنید و از دریافت ها و پرداخت های شخص خروجی PDF و Excel تهیه کنید.