قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

فاکتور خرید

ثبت فاکتور خرید

ثبت فاکتور خرید

برای فاکتور فروش می توانید عامل هایی مانند مالیات ارزش افزوده ، هزینه حمل (مستقل از مبلغ فاکتور ، بدون هزینه حمل و محاسبه در جمع فاکتور) ، تخفیف (درصدی و مقداری) بهمراه پیش پرداخت نقد (دریافت) و چک (چک دریافتی) ثبت کنید و در صورت مانده داشتن آن از مشتری خود طلبکار شوید (ایجاد خودکار طلب).