قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

گزارشات

گزارشات مالی

تهیه گزارش از فعالیت های دریافت و پرداخت به صورت سالیانه ، ماهیانه ، روزانه ، بررسی روندهای دریافت و پرداخت به صورت نمودار های میله ای دایره ای و خطی بر اساس بازه های زمانی معین و ...

گزارشات فروش

تهیه گزارش از فروش سالیانه ، ماهیانه ، جزییات فروش (مالیات ، تخفیف ها و هزینه های حمل) ، بر اساس شخص ، بر اساس کالا ، میزان فروش کالا به صورت نمودار های میله ای ، دایره ای و خطی بر اساس بازه های زمانی معین و ...