قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

دریافت و پرداخت

ثبت دریافت و پرداخت

دریافت ها و پرداخت های نقدی خود را می توانید بهمراه مشخص کردن حساب هایی که برداشت از آنها و یا واریز به آنها صورت می گیرد ثبت کنید.

ثبت انتقال

جابجایی موجودی بین حساب هایتان را می توانید بوسیله ثبت انتقال اعمال کنید.

گروه بندی دریافت ها و پرداخت ها

برای نظم بخشیدن به دریافت ها و پرداخت ها و تهیه و گزارشات مالی هدفمهندتر و بهتر می توانید گروه های دریافت و پرداخت مورد نظرتان را تعریف کنید و در زمان ثبت دریافت و پرداخت ،آنها را به گروه ها اختصاص دهید.

جستجو و خروجی گرفتن از اطلاعات

می توانید بر اساس آیتم های گوناگون لیست دریافت ها، پرداخت ها و انتقال ها را فیلتر کرده ، مرتب کرده و از لیست فیلتر و مرتب شده خروجی اکسل و پی دی اف تهیه کنید.

ارتباط با سایر بخش های نرم افزار

نحوه ایجاد دریافت (دریافت بابت چک دریافتی ، پیش پرداخت فاکتور فروش ، قرض کردن از دیگران و تسویه طلب از دیگران) و پرداخت (پرداخت بابت پاس شدن چک صادره ، پیش پرداخت فاکتور خرید ، خرج چک دریافتی ، قرض دادن به دیگران و تسویه بدهی به دیگران) را می توانید در لیست تراکنش ها مشاهده کنید