قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

پیش خوان

یادآوری رویداد های پیش رو

رویداد های مربوط به موعد چک ، بدهی و طلب و یا رویدادهای شخصی (مانند جلسه کاری ، تماس ها ، تولد و ...) که در پیش دارید را مشاهده کنید.

خلاصه وضعیت مالی

دریافت ها و پرداخت های ماه جاری ، موجودی کل حساب هایتان ، میزان طلب ها و بدهی های تسویه نشده ای که ماه جاری موعد تسویه آنها می باشد ، چک صادره و دریافتی که موعد تسویه آنها ماه جاری می باشد را مشاهده کنید.

وضعیت جاری موجودی حساب ها

موجودی جاری حساب ها را به صورت نمودار میله ای مشاهده کنید.

سهم دریافت ها و پرداخت های ماه جاری

سهم هر گروه دریافت و پرداخت را از کل دریافت ها و پرداخت های ماه جاری در قالب نمودار دایره ای مشاهده نمایید.

طلب ها و بدهی های تسویه نشده

میزان مطالبات و بدهی های تسویه نشده را در قالب نمودار میله ای مشاهده کنید.