قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

مدیریت حساب

تعریف حساب

حساب های بانکی (حساب جاری ، قرض الحسنه ، پس انداز و ...) و حسابهای غیر بانکی (صندوق ، کیف پول و ...) خود را تعریف کنید.

سهم حساب ها از موجودی کل

موجودی حساب و سهم هر حساب از موجودی کل را در قالب نمودار دایره ای مشاهده نمایید.

بستن حساب

حساب هایی که دیگر در مراودات مالی از آنها استفاده نمی کنید را می توانید ببندید و حساب های بسته شده را مشاهده نمایید.