عدم اجرا برنامه برروي سيستم به دليل domin بودن سيستم ها در محل كارم


0
هر روز كه در محل كارم نياز به اين برنامه دارم (پول خرد) بايستي با بخش IT تماس بگيرم تا سيستم من را دسترسي كامل دهند تا برنامه اجرا گردد اين كار بر